Més d'una dècada desenvolupant projectes a Internet
 
Configuració dels clients de correu

< tornar a l'índex de servei tècnic

Dades necessàries:
Usuari: el que us hem enviat en el moment de l'alta de l'adreça
Password: el que us hem confirmat per mail o telefònicament

Servidor de correu entrant: pop3.drac.com
Servidor de correu de sortida: smtp.drac.com
El nostre servidor POP i SMTP permet connexió segura SSL per l'intercanvi d'informació. Només cal que marqueu la opció adient al vostre programa de correu, com indicarem en cada cas.


Eudora

Eudora

 1. Obrir el programa Eudora.
 2. Si és el primer cop que iniciem el programa s'obrirà una finestra amb el nom Account settings, si l´hem iniciat anteriorment anirem a Tools i després seleccionarem Personalities. A la finestra del costat esquerra haurem de fer botó dret del mouse i seleccionar New.
 3. Un cop aquí seleccionarem l'opció Create a brand new email account i després Next.
 4. A la casella Personality Name posarem el nom que li volem donar al compte de correu i després seleccionarem Next.
 5. A la casella Your name posarem el nostre nom i després seleccionarem Next.
 6. A la casella Email address posarem la nostra adreça de correu electrònic i després seleccionarem Next.
 7. A la casella Login name posarem el nostre login i després seleccionarem Next.
 8. En aquesta finestra a la casella Incoming server posarem pop3.drac.com , a tipus de servidor que estem utilitzant seleccionarem POP.
 9. Si volem utilitzar la connexió segura SSL per recollir correu, caldrà que marquem la opció adient al desplegable inferior "Secure Sockets when receiving" i farem click sobre "OK".

  Eudora: configuració per a l'autenticació del servidor
  Ampliar

 10. En aquesta finestra a la casella Outgoing server posarem smtp.drac.com, seleccionarem Allow authentication.
 11. Per enviar mitjançant connexió segura SSL, a la pestanya "Generic properties" marcarem la opció "If available, STARTTLS" al desplegable "Secure sockets when sending" i després seleccionarem Next.
 12. Ara a l'última finestra selecionarem Finish per finalitzar la configuració. Si més endavant volem fer modificacions anirem a Tools i seleccionarem Options.
 13. Tornar al índex


Windows Mail

Windows Mail

 1. Obrir el programa Windows Mail.
 2. Al menú superior anirem a Herramientas i seleccionarem Cuentas...
 3. A la finestra que apareix anirem a l'opció Agregar i seleccionarem el tipus de compte Cuenta de correo electrónico.
 4. A la casella Nombre para mostrar posarem el nom que volem mostrar quan s'envii un correu i a continuació seleccionarem Siguiente.
 5. A la casella Dirección de correo electrónico posarem la nostra adreça de correu i seleccionarem Siguiente.
 6. En aquesta finestra, al desplegable Tipo de servidor de correo entrante, seleccionarem POP3 a la casella Servidor de correo entrante (POP3 o IMAP) i posarem pop3.drac.com.
 7. A la casella Nombre del servidor de correo saliente (SMTP) posarem smtp.drac.com. A continuació marcarem la casella Mi servidor requiere autenticación i anirem a Configuración... finalment marcarem l'opció Usar misma configuración que el servidor de correo entrante y farem click a Aceptar, Aceptar i Cerrar. I després seleccionarem Siguiente.
 8. En aquesta finestra a la casella Nombre de usuario de correo electrónico posarem el nostre usuari POP3, a la casella Contraseña posarem la contrasenya del nostre compte de correu (si volem que Windows Mail recordi la nostra contrasenya marcarem la casella Recordar contraseña) y després seleccionarem Siguiente.
 9. A la última finestra seleccionarem Finalizar i en la següent seleccionarem Cerrar per finalitzar la configuració. Si més endavant volem fer modificacions anirem a Herramientas -> Cuentas..., seleccionarem el compte que volem modificar i accedirem a Propiedades.
 10. Si volem utilitzar una connexió segura SSL per l'enviament i recepció de correu, anirem a la pestanya "Opciones avanzadas" i marcarem les caselles "El servidor requiere una conexión segura (SSL)" a l'apartat STMP i a l'apartat POP3 també.
 11. Tornar al índex


Outlook Express

Outlook Express

 1. Obrir el programa Outlook Express.
 2. Al menú superior anirem a Herramientas i seleccionarem Cuentas.
 3. A la finestra que apareix anirem a l'opció Correo, seleccionarem Agregar i després Correo.
 4. A la casella Nombre para mostrar posarem el nostre nom i després seleccionarem Siguiente.
 5. A la casella Dirección de correo electrónico posarem la nostra adreça de correu i després seleccionarem Siguiente.
 6. En aquesta finestra al despegable Mi servidor de correo entrante es seleccionarem POP3 a la casella Servidor de correo entrante posarem pop3.drac.com , a la casella Servidor de correo saliente posarem smtp.drac.com i després seleccionarem Siguiente.
 7. En aquesta finestra a la casella Nombre de cuenta posarem el nostre usuari POP3, a la casella Contraseña posarem la contrasenya del nostre compte de correu (si volem que Outlook Express recordi la nostra contrasenya marcarem la casella Recordar contraseña) i després seleccionarem Siguiente.
 8. Ara a l'última finestra seleccionarem Finalizar i a la següent seleccionarem Cerrar per finalitzar la configuració.
 9. Configurarem l'enviament autentificat fent clic a Propiedades -> Pestanya "Servidores" i "Mi servidor requiere autentificación" a la part inferior.

  Outlook: configuració per a l'autenticació del servidor
  Ampliar

 10. Si més endavant volem fer modificacions anirem a Herramientas -> Cuentas -> Correo i seleccionarem Propiedades.
 11. Si volem utilitzar una connexió segura SSL per l'enviament i recepció de correu, anirem a Herramientas -> Cuentas -> Propiedades del compte pop3.drac.com i a la pestanya "Opciones avanzadas" i marcarem les caselles "El servidor requiere una conexión segura (SSL)" a l'apartat STMP i a l'apartat POP3 també.
 12. Tornar al índex


Microsoft Outlook 2007

Microsoft Outlook 2007

 1. Obrir el programa Microsoft Outlook 2007.
 2. Al menú superior anirem a Herramientas i seleccionarem Configuración de la cuenta....
 3. A la finestra que apareix, dins la pestanya Correo electrónico seleccionarem l'opció Nuevo..., després seleccionarem el servei de correu electrònic Microsoft Exchange, POP3, IMAP o HTTP i continuarem amb Siguiente.
 4. A la finestra que que es mostra a continuació marcarem l'última opció Configurar manualmente las opciones del servidor o tipos de servidores adicionales i continuarem amb Siguiente.
 5. Seleccionarem Correo electrónico de Internet i després continuarem amb Siguiente.
 6. A la finestra que apareix completarem les següents caselles:
  • A Su nombre posarem el nostre nom, tal com volem que surti al nostre correu electrònic.
  • A Dirección de correo electrónico posarem la nostra adreça de correu.
  • A Tipo de cuenta escollirem POP3.
  • A Servidor de correo entrante hi posarem pop3.drac.com
  • A Servidor de correo saliente (SMTP) hi posarem smtp.drac.com
  • A Nombre de usuario posarem el nom d'usuari facilitat al moment de l'alta (el sistema asigna automàticament un nom d'usuari posiblement incorrecte).
  • A Contraseña posarem el nostre password (si volem que Microsoft Outlook recuerdi la nostra contrasenya marcarem la casella Recordar contraseña).
  Finalment seleccionarem Siguiente i Finalizar.
 7. Configurarem l'smtp autentificat.
  Anirem a Herramientas -> Configuración de la cuenta..., seleccionarem el compte i farem clic a Cambiar.... A continuació anirem a Más configuraciones... i dins de la pestanya Servidor de salida marcarem la casella Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación i finalment deixarem marcada l'opció Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada i farem click a Aceptar, Siguiente, Finalizar i Cerrar.
 8. Si més endavant volem fer modificacions anirem a Herramientas -> Configuración de la cuenta..., dins la pestanya Correo electrónico seleccionarem el compte que volem modificar i escollirem Cambiar.

  Outlook Express: configuració per a l'autenticació del servidor
  Ampliar

 9. Si volem utilitzar una connexió segura SSL per l'enviament i recepció de correu, anirem a la pestanya "Opciones avanzadas" i marcarem les caselles "El servidor requiere una conexión segura (SSL)" a l'apartat POP, i sota, a l'apartat on fa referència a l'SMTP, marcarem la opció "TLS".

 10. Tornar al índex


Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010

 1. Obrir el programa Microsoft Outlook 2010.
 2. Al menú superior anirem a Archivo i seleccionarem Info i farem clic a "Agregar cuenta".

  Outlook 2010
  Ampliar

 3. A la finestra que apareix, marcarem Configurar manualmente la cuenta i farem clic a "Siguiente".

  Outlook 2010
  Ampliar

 4. A la finestra que que es mostra a continuació omplenarem el nostre nom, l'adreça de correu, a "Servidor de correo entrante" hi escriurem pop3.drac.com i a "Servidor de correo saliente (SMTP)" hi escriurem smtp.drac.com. Introduirem el nom d'usuari i la contrasenya i farem clic a "Más configuraciones".
  A la pestanya "Correo saliente" marcarem la casella "Mi servidor de correo saliente requiere autenticación", tal i com es mostra a la imatge següent. I validarem amb "OK".

  Outlook 2010
  Ampliar

 5. Farem clic a Siguiente i Finalizar.
 6. Si més endavant volem fer modificacions anirem a Archivo -> Información -> Configuración de la cuenta.
 7. Si volem utilitzar una connexió segura SSL per l'enviament i recepció de correu, anirem a la pestanya "Opciones avanzadas" i marcarem les caselles "El servidor requiere una conexión segura (SSL)" a l'apartat POP, i sota, a l'apartat on fa referència a l'SMTP, marcarem la opció "TLS".

 8. Tornar al índex


Microsoft Outlook 2002/2003

Microsoft Outlook 2002/2003

 1. Obrir el programa Microsoft Outlook 2002/2003.
 2. Al menú superior anirem a Herramientas i seleccionarem Cuentas de correo electrónico.
 3. A la finestra que apareix seleccionem l'opció Agregar una nueva cuenta de correo electrónico i després seleccionarem Siguiente.
 4. A la finestra que apareix seleccionem el tipus de servidor POP3 i després seleccionarem Siguiente.
 5. A la finestra que apareix omplirem les següents caselles:
  • A Su nombre posarem el nostre nom, tal com volem que apareixi en el nostre correu electrònic.
  • A Dirección de correo posarem la nostra adreça de correu completa.
  • A Servidor de correo entrante hi posarem pop3.drac.com
  • A Servidor de correo saliente hi posarem smtp.drac.com
  • A Nombre de usuario posarem el nostre login (el sistema asigna automáticament el nombre d'usuari).
  • A Contraseña posarem el nostre pasword (si volem que Microsoft Outlook recordi la nostra contrasenya marcarem la casella Recordar contraseña).
  Farem clic al botó Más configuraciones i farem clic a la pestanya "Correo Saliente". Allà marcarem l'opció "Mi servidor requiere autentificación", tal i com veiem a la imatge següent. Farem clic a "OK".
  Finalment seleccionarem Siguiente i Finalizar.

  Outlook 2003
  Ampliar

 6. Ara a l'última finestra seleccionarem Finalizar per finalitzar la configuració. Si més endavant volem fer modificacions anirem a Herramientas -> Cuentas de correo electrónico i seleccionarem Ver o cambiar cuentas de correo electrónico existentes.

 7. Si volem utilitzar una connexió segura SSL per l'enviament i recepció de correu, anirem a la pestanya "Opciones avanzadas" i marcarem les caselles "El servidor requiere una conexión segura (SSL)" a l'apartat STMP i a l'apartat POP3 també.
 8. Tornar al índex


Microsoft Outlook 2000

Microsoft Outlook 2000

 1. Obrir el programa Microsoft Outlook 2000.
 2. Al menú superior anirem a Herramientas i seleccionarem Servicios.
 3. A la finestra que apareix seleccionem l'opció Agregar.
 4. Escollim l'apartat General.
 5. En el camp Cuenta de correo posarem el nom que li volguem donar al compte.
 6. En el camp Nombre posarem el nom que volem que aparegui en el correu electrònic.
 7. En el camp Dirección de correo electrónico posarem la nosta adreça de correu.
 8. Escollim l'apartat Servidores.
 9. En el camp Servidor de correo entrante posarem pop3.drac.com
 10. En el camp Servidor de correo saliente posarem smtp.drac.com
 11. En el camp Nombre de cuenta posarem el nostre login.
 12. En el camp Contraseña posarem la nostra contrasenya.
 13. A continuació anem a Más configuraciones..., marquem la casella Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación i finalment deixem marcada l'opció Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada i fem clic a Aceptar, Siguiente i Finalizar.

  Outlook 2000
  Ampliar

  Si volem utilitzar una connexió segura SSL per l'enviament i recepció de correu, anirem a la pestanya "Opciones avanzadas" i marcarem les caselles "El servidor requiere una conexión segura (SSL)" a l'apartat STMP i a l'apartat POP3 també.

 14. Tornar al índex


Microsoft Outlook 97/98

 1. Obrir el programa Microsoft Outlook.
 2. Al menú superior anirem a Herramientas i seleccionarem Servicios.

  Outlook 97/98
  Ampliar

 3. A la finestra que apareix seleccionem l'opció Correo electrónico de Internet i farem clic a "OK".
 4. A "Servicios", farem click a "Correo electrónico de Internet" i OK.

  Outlook 97/98
  Ampliar

  Outlook 97/98
  Ampliar


  A la part superior, a "Nom del compte", hi posarem quelcom descriptiu. Omplenarem el nostre nom i adreça de correu electrònic. I farem clic a la pestanya "Servidores".

  Outlook 97/98
  Ampliar

 5. En el camp Correo Saliente (SMTP) hi introduirem smtp.drac.com i al camp Correo Entrante (POP3) introduirem pop3.drac.com
 6. En el camp Nombre de cuenta introduim el nom d'usuari que ens han facilitat en el moment de l'alta de l'adreça.
 7. En el camp Contraseña introdueix la contrasenya del teu compte de correu.
 8. Farem clic a Finalizar.

  Nota: Microsoft Outlook 97 no permet l'enviament autentificat. La primera versió que permet l'smtp autentificat és Microsoft Outlook 98.

 9. Tornar al índex


Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird

 1. Obrir el programa Mozilla Thunderbirdi, si no tenim cap compte configurat, s'inciarà l'assistent. El cancel·larem.
 2. Al menú superior anirem a Eines i seleccionarem Paràmetres del compte.
 3. A la finestra que apareix (a baix, a l'esquerra) desplegarem l'opció Accions del compte i després seleccionarem Afegeix un compte de correu.
 4. A la finestra que apareix omplirem les caselles El vostre nom amb el nostre nom, Adreça electrònica amb el nostre compte de correu i escriurem la nostra contrasenya. Farem clic a Continua.

  Thunderbird
  Ampliar

 5. Ara farem click a configuració manual.
 6. A la finestra que apareix seleccionarem el servidor entrant com a POP3, omplirem les caselles:

  - Nom del servidor d'Entrada amb pop3.drac.com i Sortida SMTP amb smtp.drac.com.
 7. - Nom del servidor de Sortida amb smtp.drac.com.

  Thunderbird
  Ampliar

 8. A la casella Nom de l'usuari escriurem el nom d'usuari que ens han facilitat durant l'alta i seleccionarem Prova-la.
 9. Si el nom d'usuari i password que hem escrit son correctes, ens apareixerà un missatge com aquest: "S'ha trobat la següent configuració després de provar el servidor indicat". Farem clic a "Fet" i es validarà la configuració. Farem clic a "D'acord" i desarem les dades de configuració.
 10. Tornar al índex


Mail

Mail 3.2 (Mac OS Leopard)

 1. Obrir el programa Mail i seleccionar l'opció del menú Mail, Preferencias.
 2. A la finestra que s'obra seleccionarem Cuentas i farem click al botó + (part inferior esquerra) per crear un nou compte.
  A la finestra Añadir cuenta completarem les següents caselles:
  • A Nombre posarem el nom que volem veure per gestionar el compte.
  • A Dirección de correo posarem l'adreça de correu electrònic.
  • A Contraseña posarem la contrasenya del nostre compte.
  A continuació seleccionarem Continuar.
 3. A la finestra Servidor de correo entrante completarem les següents caselles:
  • A Tipo de cuenta seleccionarem POP.
  • A Descripción posarem un text descriptiu per identificar el servidor.
  • A Servidor de correo entrante posarem pop3.drac.com.
  • A Nombre de usuario posarem l'usuari del nostre compte.
  • A Contraseña posarem la contrasenya del nostre compte.
  • Si volem utilitzar servidor segur SSL per la nostra connexió Pop, marcarem la opció "Use Secure Sockets Layer (SSL)".
  A continuació seleccionarem Continuar.
 4. A la finestra Servidor de correo saliente completarem les següents caselles:
  • A Descripción posarem un text descriptiu per identificar el servidor.
  • A Servidor de correo saliente posarem smtp.drac.com amb el corresponent usuari i password.
  • Marcarem l'opció Utilizar sólo este servidor.
  • Marcarem Usar autenticación si usem SMTP autentificat.
  • A Nombre de usuario posarem el mateix que per al servidor de correo entrante.
  • A Contraseña posarem la mateixa que per al servidor de correo entrante.
  • Si volem utilitzar servidor segur SSL per la nostra connexió SMTP, marcarem la opció "Use Secure Sockets Layer (SSL)".
  A continuació seleccionarem Continuar.
 5. Finalment marcarem Conectar cuenta i seleccionarem Crear.
 6. Tornar al índex


Entourage

Entourage (Mac OS X)

 1. Obrir el programa Entourage i seleccionar l'opció del menú Herramientas, Cuentas.
 2. A la finestra següent seleccionarem Nuevo, Correo per crear un nou compte.
 3. A continuació escollirem Configurar cuenta manualmente.
 4. Al desplegable Tipo de cuenta escollirem POP.
 5. A la finestra següent completarem les caselles:
  • A Nombre posarem el nom que volem veure per gestionar el compte.
  • A Correo posarem l'adreça de correu electrònic.
  • A Id. de cuenta posarem l'usuari del nostre compte.
  • A Servidor POP posarem pop3.drac.com.
  • A Contraseña posarem la contrasenya del nostre compte.
  • Marcarem l'opció Guardar contraseña en mis llaves Mac OS si volem que el sistema operatiu recordi la contrasenya.
  • Si volem utilitzar connexió segura (SSL) marcarem la opció "This POP service requires a secure connection (SSL)".
  • A Servidor SMTP posarem smtp.drac.com amb el corresponent usuari i password.
  A continuació seleccionarem Opciones de envío avanzadas.
 6. A la nova finestra completarem les següents caselles:
  • Marcarem El servidor SMTP requiere autenticación si hem escollit SMTP autentificat.
  • Si volem utilitzar connexió segura (SSL) marcarem la opció "SMTP service requires secure connection (SSL)".
  • Deixarem marcada l'opció per defecte Usar la configuración del servidor de recepción de correo.
  Finalment acceptarem la resta de finestres per acabar la configuració.
 7. Tornar al índex


Iphone

Iphone 3G / 3GS (Mail)

 1. Al vostre Iphone, aneu a Configuración > Mail > Cuentas > Añadir cuenta
 2. Seleccioneu Other (Otras, altres):
 3. Iphone, sel·lecció de tipus de compte
  Ampliar

 4. Seleccioneu tipus de compte POP: introduïu el vostre nom, la vostra adreça de correu, una descripció pel compte que fareu servir per identificar-la.
 5. Iphone, sel·lecció de tipus de compte
  Ampliar

 6. A "Incoming mail server" (correu pop) introduïu pop3.drac.com a Host Name, el nom d'usuari que us hem fet arribar a User Name i el password (contrasenya) al camp Password.
 7. A "Outgoing mail server" (correu smtp) introduïu smtp.drac.com a Host Name, el nom d'usuari que us hem fet arribar a User Name i el password (contrasenya) al camp Password.
 8. Premeu Save a dalt a la dreta per desar les dades.

 9. Possiblement us apareixerà un missatge que diu que "no s'ha pogut verificar la identitat del servidor pop3.drac.com." i després un que diu el mateix respecte al servidor "smtp.drac.com" Premeu Continuar en ambdós casos.
 10. Després d'una verificació automàtica, el compte quedarà configurat i ja el podreu fer servir.

 11. Tornar al índex


Iphone

Iphone4 / 4S / 5 (Mail)

 1. Al vostre Iphone, aneu a Configuración > Mail > Cuentas > Añadir cuenta
 2. Seleccioneu Other (Otras, altres):
 3. Iphone, sel·lecció de tipus de compte
  Ampliar

 4. Seleccioneu "añadir cuenta". Ompleneu els camps "Nombre", "Dirección de correo", escribiu el password (contrasenya del compte) i una breu descripció. Seleccioneu tipus de compte POP.
 5. Iphone, sel·lecció de tipus de compte
  Ampliar

 6. A "Servidor correo entrante" introduïu pop3.drac.com a Host Name, el nom d'usuari que us hem fet arribar a Nombre de usuario i el password (contrasenya) al camp Contraseña.
 7. Iphone, sel·lecció de tipus de compte
  Ampliar

 8. A "Servidor correo saliente" introduïu smtp.drac.com a Host Name, el nom d'usuari que us hem fet arribar a Nombre de usuario i el password (contrasenya) al camp Contraseña.
 9. Iphone, sel·lecció de tipus de compte
  Ampliar

 10. Premeu Save a dalt a la dreta per desar les dades.

 11. Possiblement us apareixerà un missatge que diu que "no s'ha pogut establir una connexió segura" Premeu Continuar i ja tindreu configurat el vostre compte.
 12. Iphone, sel·lecció de tipus de compte
  Ampliar


 13. Tornar al índex


Windows Live Mail

Windows Live Mail (Windows 7, Windows Vista)

 1. Per afegir un compte de correu electrònic a la safata d'entrada de Windows live Mail, feu click a "Afegir un compte de correu electr&oagrave;nic" al panell esquerre.
 2. Windows Live Mail, alta de compte
  Ampliar

 3. Escriviu la vostra adreça de correu electr&oagrave;nic i el nom per mostrar. Marqueu la casella inferior "Definir manualment la configuració del servidor.
 4. A servidor d'entrada "POP3" introduïu "pop3.drac.com" i a ID. el nom d'usuari que us hem facilitat. A correu de sortida, el servidor ha de ser "smtp.drac.com". En ambdós casos, la autentificació SSL ha d'estar desmarcada.

 5. Tornar al índex


Android Email

Android Email

 1. Accedir al programa "Correu" i una vegada dins afegir el nou compte prement la tecla "Menú", opció "... Més "i" Obre un compte ". Si és la primera vegada que s'accedeix al correu, o és la primera vegada que activem el dispositiu, durant la configuració inicial ens portarà directament a la següent pantalla.
 2. Triar el tipus de compte i seleccionar "Altre (POP3/IMAP)".
 3. Escollir "Configuració manual" d'entre els dos tipus de configuració.
 4. Configurar les dades del correu entrant:

  - Triar com volem configurar el nostre correu, entre POP i IMAP. En el camp "Adreça electrònica", introduir la nostra adreça (per exemple: jo@elmeudomini.com)
  - Introduir, en el camp "Nom d'usuari", el nom d'usuari facilitat en el moment de l'alta de l'adreça.
  - Inserir la "Contrasenya" que hem assignat.
  - Quan ens sol · liciti el "Servidor POP / IMAP", introduir el servidor d'entrada que serà del tipus "pop3.drac.com".

  Finalment, no establirem cap tipus de seguretat especial i deixarem el port que ens marqui per defecte per al servidor d'entrada.
  Per passar al següent pas, haurem de fer clic a "Següent".
 5. Per configurar el correu sortint seguirem els següents passos:

  Marcar l'opció "Inici de sessió requerit".
  A "Nom d'usuari" i "Contrasenya" introduir les mateixes dades que en l'anterior pantalla.
  A "Servidor SMTP", inserir el servidor de sortida "smtp.drac.com".
  No haurem d'establir cap tipus de seguretat especial.

  Finalment, a Puerto del servidor, establirem 25 o 587 i polsarem a "Següent".
 6. Després, cal establir les següents dades:

  A "Nom del compte" establirem com volem cridar nostre compte internament, per diferenciar-la d'altres que tinguem configurades al dispositiu.
  A "El seu nom" posarem el correu amb el qual els nostres missatges arribaran als destinataris en rebre els correus.
  Finalment, tenim l'opció de triar si volem que aquesta sigui a predeterminat.

  En prémer a "Finalitzar configuració" ja haurem acabat.
  Quan ho tinguem configurat tot, podrem enviar i rebre correu des del nostre dispositiu Android sempre que tinguem accés a Internet.

* Si teniu cap dubte o problema, poseu-vos en contacte amb el departament de suport del DRAC o bé envieu un mail a suport@drac.com

octubre 2010