Més d'una dècada desenvolupant projectes a Internet
 
Pàgina Principal d'Accés

Estadístiques d'ús per a nom_del_web
Període resumit: Darrers 12 mesos (o període que recullen les estadístiques)
Generat el 30-Mar-2000 10:29 CEST
Data en què les estadístiques s'han actualitzat per darrera vegada.
Habitualment, les estadístiques es generen mitjançant un procés automàtic.

En Anglès :
Usage Statistics for nom_del_web
Summary Period: Last 12 Months
Generated 14-Aug-2000 00:05 CEST

Gràfic de Valors Màxims

Aquest gràfic conté la comparativa per mesos de tots els valors continguts a la taula de Resum per mesos i 3 valors vitals :

a) El Màxim d'Accessos mensual : Quantitat d'accessos que hem tingut el mes que n'hi ha hagut més.
b) El Núm. Màxim de visites mensual : Visites que hem tingut el mes que n'hem tingut més.
c) El Núm. Màxim de KBytes mensual : La quantitat de Kbytes que s'han descarregat el mes que n'hi ha hagut més.

Webalizar

Taula de Resum per mesos

En aquesta taula es detallen els valors mensuals de la totalitat del període de les estadístiques i la seva mitjana diària, així com els totals dels valors en el període de les estadístiques.
Podem fer clic damunt qualsevol mes dels que conté aquesta taula per a veure el
RESUM MENSUAL DE LES ESTADÍSTIQUES.
A les columnes dels totals del mes, hi trobem una sèrie de valors que es detallen a sota de la taula.

Webalizar


Valors que contemplen les estadístiques

Els Navegadors (o Sites): Total de Servidors o màquines principals que han accedit a la nostra web.
Cada petició feta a la web prové d'un únic 'Site', que pot fer referència a un nom o una adreça IP. Aquest valor ens mostra quantes IPS úniques han fet peticions al servidor durant el període de les estadístiques. Aquest valor NO INDICA el nombre final d'usuaris individuals (persones reals) que ens han visitat.

KBytes : Aquest valor ens mostra la quantitat d'informació (en KB) que ha enviat el nostre servidor durant el període en concret

Visites (o Visits ): Es considera una visita l'aparició d'accessos a la nostra plana des d'una IP única durant un període de temps determinat. Passat aquest període la petició d'accessos des d'aquesta mateixa IP serà considerada una nova visita.

Per defecte, aquest període serà de 10 minuts.

Si, per exemple, tenim una IP única que apareix per primer cop consultant informació de la nostra plana a les 17:00 h, comptarà com una visita. Si segueix consultant informació a les 17:05 h, 17:07 h i 17:09 h, encara es tractarà d'una visita.
Si, altre cop, aquella mateixa IP apareix als accessos a les 17:11 h, llavors es comptarà com una nova visita.

Planes (o Pages): Generalment, documents HTML o qualsevol cosa que generi un document HTML. Dintre d'aquest valor no tenim en compte els elements que s'inclouen en aquest document, com poden ser gràfics o imatges, etc... Aquest valor representa tan sols el nombre de "planes" demanades al servidor del tipus ".htm", ".html", ".cgi" ...

Fitxers (o Files): Les peticions fetes al servidor que requereixen una resposta, del tipus pàgina HTML o una imatge.

Accessos: Qualsevol petició realitzada al servidor és considerada com a "accés", encara que no hi hagi retorn de cap resposta. Dintre d'aquest valor hi contemplem pàgines HTML, gràfics, arxius de so, arxius de descàrrega, Cgi's, etc...

Resum Mensual de les estadístiques

Podem seleccionar i fer clic damunt qualsevol mes dels que conformen les nostres estadístiques per a veure-hi uns valors més detallats corresponents a aquest període.

Període resumit: Mes sobre el qual hem demanat detall
Generat el 30-Mar-2000 10:29 CEST Data en què les estadístiques van ser generades

A continuació trobem la capçalera amb les taules de valors detallats del mes, que ens permeten accedir (fent-hi clic al damunt) a una taula explicativa :

[Estadístiques per dia] [Estadístiques per hores] [URLs] [Entrada] [Sortida] [Visitants]
[Enllaços d'origen] [Recerca] [Navegadors] [Països]

A les estadístiques en Anglès:

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URL's] [Entry] [Exit] [Sites]
[Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Tot seguit trobem la taula d'estadístiques mensuals:
Estadístiques mensuals (Mes sobre el qual hem demanat detall)
Monthly Statistics for (Mes sobre el qual hem demanat detall) - en Anglès

Total d'Accessos Total Hits Els Accessos o Hits que hi ha hagut en aquest mes.
Total de Fitxers Total Files Els Fitxers o Files que els usuaris han demanat en aquest mes.
Total Planes Total Pages Les Planes o Pages que els usuaris han demanat en aquest mes.
Total Visites Total Visits Les Visites o Visits del mes.
Total de Kbytes Total KBytes Els Kbytes que els usuaris han demanat al servidor durant el mes.
Total de Servidors Total Unique Sites Els Navegadors o Sites que han consultat el servidor durant el mes.
Total d'URLs Total Unique URL's Entenem com a URL qualsevol element (.html i gràfics) que ha estat consultat durant el mes.
Total d'Enllaços d'Origen Total Unique Referrers Aquest valor ens indica de quantes pàgines diferents provenen els usuaris que han visitat el nostre web.
Total de Navegadors Total Unique User Agents Aquest valor ens indica quants tipus de Navegadors (Microsoft Internet Explorer, Netscape, etc.) diferents han utilitzat els usuaris per accedir al servidor durant el mes.
Accesos per hora Hits per Hour Avg=Mitjana; Max=Màxims > Accessos o Hits per hora durant el mes
Accessos per dia Hits per Day Avg=Mitjana; Max=Màxims > Accessos o Hits per dia durant el mes
Fitxers per dia Files per Day Avg=Mitjana; Max=Màxims > Fitxers o Arxius per dia durant el mes
Planes per dia Pages per Day Avg=Mitjana; Max=Màxims > Planes o Pages per dia durant el mes
Visites per dia Visits per Day Avg=Mitjana; Max=Màxims > Visites o Visits per dia durant el mes
KBytes per dia KBytes per Day Avg=Mitjana; Max=Màxims > KBytes descarregats per dia durant el mes
Segons Codi de Resposta Núm. de respostes que el servidor ha retornat respecte al total d'accessos del mes
Code 200 - OK Pàgines transferides en la seva totalitat
Code 206 - Partial Content Pàgines que s'han transmès parcialment
Code 301 - Moved Permanently Re-adreçament parcial a través d'un CGI
Code 304 - Not Modified Pàgines que no han estat modificades en relació a la caché del client
Code 302 - Found Pàgines obertes del caché de l'ordinador client
Code 400 - Bad Request Petició d'una adreça web incorrecta
Code 401 - Unauthorized Autentificació incorrecta a pàgines amb password
Code 403 - Forbidden Accés prohibit a la pàgina
Code 404 - Not Found Petició d'una adreça web no existent
Code 405 - Method Not Allowed Mètode del sistema no permès
Code 500 - Internal Server Error Error del sistema davant d'una petició


[Estadístiques per dia] o [Daily Statistics]


Una taula com la de la imatge de l'esquerra ens mostra la comparativa de tots els valors que conformen les estadístiques per dia durant el mes sol·licitat i a sota hi trobem una taula amb la quantitat d'Accessos, Fitxers, Planes, Visites, Navegadors i KBytes i el % que representen. 

[Estadístiques per hores] o [Hourly Statistics]


Una taula com la de la imatge de l'esquerra ens mostra la comparativa de Planes, Fitxers i Accessos per hora durant el mes sol·licitat i a sota hi trobem una taula amb la quantitat d'Accessos, Fitxers, Planes, i KBytes i el % que representen.

 

[URLs] o [URL's] > Els 30 primers sobre el total d'URLs
Recordeu que entenem com a URL qualsevol element (.html i gràfics) que ha estat consultat durant el mes.

[Entrada] o [Entry] / [Sortida] o [Exit] > Les 10 primeres planes d'entrada i sortida. Les primeres pàgines que els usuaris han visitat i les darreres que han visitat abans d'anar a un altre servidor.

[Enllaços d'origen] o [Referrers] > Aquí s'indica si la consulta s'ha realitzat directament al Navegador (Direct Request) o bé des de quina pàgina s'ha accedit a la nostra.

[Navegadors] o [Agents] > Programes Client. Els 15 Navegadors i versions més utilitzats sobre el Total mensual.

[Països] o [Countries] > Els accessos per països que s'han realitzat a la web. D'ençà del 10 de gener del 2006 la llista que apareix en aquest apartat són accessos reals des dels països llistats.

Interconnexió de xarxes | Sistemes de seguretat: tallafocs(firewalls), política de seguretat | Comerç electrònic - ecommerce | Interconnexió de delegacions
Instal.lació i hostalatge de servidors | Creació, disseny i programació de webs estàtics i interactius | Gestió de Dominis | Servidors de Xat, vídeo i àudio
Projectes a mida clau en mà | Intranets, extranets | Plataformes d'intermediació per a empreses i col.lectius
Valid HTML 4.01 Strict   DRAC telemàtic S.L. CIF: B-61065835 - Adreça postal: c/ Transversal, 226 08225-Terrassa Tel. 937364830 | Avís legal